Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Smartphone Express Tilburg 01-06-2014

Algemene voorwaarden Smartphone Express
Smartphone Express BV is gevestigd aan de Jacques Oppenheimstraat 1A, 5042 NM te Tilburg. Tel: 013-5905806  email:info@smartphone-express.nl. KvK-nummer 66703891 Rekeningnr: NL21RABO0311938582  tnv Smartphone Express BV

Artikel 1 Algemeen 
1.1 Voordat u overgaat tot een overeenkomst, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden. 
1.2 Als u producten heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u Smartphone Express hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 3 Prijsverhogingen 
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst 
binnen tien (10) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van 
wettelijke regelingen of bepalingen. 

Artikel 4 Bezorgkosten 
4.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of zoekgeraakte poststukken. Zie verder onder verzenden. 

Artikel 5 Afkoelperiode 
5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van 2 dagen inhouden, vanaf de dag na ontvangst door of 
namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.) 
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. 
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. 
5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u. 
5.6 Bij vooruitbetaling zal Smartphone Express het aankoopbedrag zo snel mogelijk aan u terugbetalen, exclusief de betaalde kosten van de retourzending. 

Artikel 6 Leveringstermijn 
6.1 Wij streven ernaar om het product binnen 7 werkdagen te leveren. Is het artikel niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

Artikel 7 Prijzen en betalingen 
7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten en eventuele kosten voor aangetekend versturen (alleen op speciaal verzoek van de klant). Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn. 
7.2 Betalingen dienen te geschieden via vooruitbetaling via Rabobank NL21RABO0311938582 ten name van Smartphone Express BV te Tilburg.

Artikel 8 Gebrekkig product 
8.1 Smartphone Express raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen uiterlijk 24 uur te melden. 

Artikel 9 Eigendomsoverdracht 
9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al het geen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Smartphone Express verschuldigd is, heeft voldaan. 

Artikel 10 Garantie
10.1 Smartphone Express staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.
10.2 De koper kan echter geen beroep doen op garantie in geval van:
a. Val, Stoot, Water en Vochtschade;
b. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
c. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
d. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op
eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de
geleverde artikelen.


Artikel 11 Overmacht
 
11.1 In geval van overmacht is Smartphone Express niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. 

Artikel 12 Toepasselijk Recht 
12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 

Artikel 13 Klachten en Geschillen 
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@smartphone-express.nl Uiterlijk binnen 5 dagen zullen wij op uw klacht reageren. 
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter. 

Privacy 
Je gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verstrekt. Je gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de verzending van de door u bestelde producten. 

Suggesties, vragen en/of klachten 
Heb je suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service? 
Stuur ons dan een e-mail. info@smartphone-express.nl